HOME/Faculty and Staff/Back
IMG_8547

ProfessorTay-Rong Chang

 • Position Professor
  Name Tay-Rong Chang
  Ext 65234
  E-mail u32trc00@phys.ncku.edu.tw
 • I strongly recommend that students discuss with me before asking me as an advisor.

  Personality:Reference web page

  Research:Topological materials , News center interview 

  Expertise: theoretical condensed matter physics, first-principles calculation

  Research fields: Topological materials, two-dimensional materials, magnetic materials, superconducting materials
   
 • Academic experience
  2022/08 - present  Phys. National Cheng Kung University: Professor
  2019/02 - 2022/07 Phys. National Cheng Kung University: Associate Professor
  2017/02 - 2019/01 Phys. National Cheng Kung University: Assistant Professor
  2016/08 - 2017/01 Phys. National Tsing Hua University: Assistant Research Scholar
  2013/08 - 2016/07 Phys. National Tsing Hua University: Postdoctoral Researcher (R & D alternative military service)

  2023/01 - present  Tainan Hub, National Center for Theoretical Sciences: Principal investigator
  2022/01 - present  Phys. Division, National Center for Theoretical Sciences: Center Scientists

  Education
  2005/09 - 2013/06 National Tsing Hua University: PhD
  2001/09 - 2005/06 Tunghai University: BS

  Visiting
  2017/06-07, 2018/08-09 University of Missouri, USA: Visiting scholar
  2015/02-05, 2015/08-11 Princeton University, USA: Visiting scholar
  2013/09-10, 2014/11-2015/02, 2016/04-05 National University of Singapore, Singapore: Visiting scholar
  2012/02-08, 2013/02-05 Northeastern University, Boston, USA: Visiting scholar
 • Name Degree Thesis  Year
  廉上葦 PhD Vacancy Impurity Induced Scattering effect in Topological Weyl Semimetal CoSi 2022
  黃世豪 Master Use Machine Learning to Find Slater-Koster Method's Parameters 2020
  詹士倫 Master Strain-induced Topological Phase Transition in BiSc 2020
 • Project 2030 Cross-Generation Young Scholars Program (Excellent Young Scholars):拓樸系統中的線性與非線性電磁效應 (1/3) 
  MOST 111-2628-M-006-003-MY3
  execution 2022/08/01~2025/07/31 
  Support MOST
  position PI
   
  Project 哥倫布計畫: 新類型拓樸電子結構,拓樸相變,氧化物物理,異質結構,低維材料與光譜模擬相關研究(1/5)(2/5)(3/5)(4/5)
  MOST 107-2636-M-006-004
  MOST 108-2636-M-006-002
  MOST 109-2636-M-006-002
  MOST 110-2636-M-006-016
  MOST 111-2636-M-006-014
  execution 2018/02/01~2023/01/31
  Support MOST
  position PI
   
  Project 年輕學者培育計畫
  execution 2018/01/01~2018/12/31
  Support NCKU
  position PI
   
  Project 普渡大學-「研究國際移動力計畫」
  execution 2018/10/1~2018/10/30
  Support NCKU
  position PI
   
  Project 探索新穎拓樸相、拓樸相變、異質結構與低維材料的電子結構研究
  (MOST 106-2112-M-006 -019 -MY3)
  execution 2017/08/01~2020/07/31
  Support MOST
  position PI
   
  Project 探索拓樸半金屬的基本物理及可能的自旋電子學應用
  (MOST 105-2112-M-006-015-)
  execution 2016/08/01~2017/07/31
  Support MOST
  position PI
 • Complete publication: Publons

  Complete publication: Google Scholar

  Selected Publications from 2017 (after joining NCKU)
  * corresponding author
  # co-first author

  • External magnetic fieled
  Thi-Nga Do, Po-Hsin Shih, Hsin Lin, Danhong Huang, Godfrey Gumbs, Tay-Rong Chang* 
  Generalized Peierls substitution for the tight-binding model of twisted graphene in a magnetic field 
  Phys. Rev. B 105, 075109  (2022)

  • Magnetic topological proximity effect
  Wei-Jhih Zou, Meng-Xin Guo, Jyun-Fong Wong, Zih-Ping Huang, Jui-Min Chia1, Wei-Nien Chen, Sheng-Xin Wang, Keng-Yung Lin, Lawrence Boyu Young, Yen-Hsun Glen Lin, Mohammad Yahyavi, Chien-Ting Wu, Horng-Tay Jeng, Shang-Fan Lee, Tay-Rong Chang*, Minghwei Hong*, Jueinai Kwo*, 『Enormous Berry-Curvature-Based Anomalous Hall Effect in Topological Insulator (Bi,Sb)2Te3 on Ferrimagnetic Europium Iron Garnet beyond 400 K』,
  ACS Nano 16, 2369 (2022)

  • Topological heterostructures
  Shu Hsuan Su, Pei-Yu Chuang, Hsin-Yu Chen, Shih-Chang Weng, Wei-Chuan Chen, Ku-Ding Tsuei, Chao-Kuei Lee, Shih-Hsun Yu, Mitch M.-C. Chou, Li-Wei Tu, Horng-Tay Jeng, Chien-Ming Tu, Chih-Wei Luo, Cheng-Maw Cheng*, Tay-Rong Chang*, and Jung-Chun Andrew Huang*,『Topological Proximity-Induced Dirac Fermion in Two-Dimensional Antimonene』,
  ACS Nano 15, 15085 (2021)

  • Phase transition (magnetic topological insulator)
  Chaowei Hu, Shang-Wei Lien, Erxi Feng, Scott Mackey, Hung-Ju Tien, Igor I. Mazin, Huibo Cao, Tay-Rong Chang*, and Ni Ni*,『Tuning magnetism and band topology through antisite defects in Sb-doped MnBi4Te7』,
  Phys. Rev. B 104, 054422 (2021) 

  • Ferromagnetic axion isulator
  Chaowei Hu, Lei Ding, Kyle N. Gordon, Barun Ghosh, Hung-Ju Tien, Haoxiang Li, A. Garrison Linn, Shang-Wei Lian, Cheng-Yi Huang, Scott Mackey, Jinyu Liu, P. V. Sreenivasa Reddy, Bahadur Singh, Amit Agarwa, Arun Bansi, Miao Song, Dongsheng Li, Su-Yang Xu, Hsin Lin, Huibo Cao, Tay-Rong Chang*, Dan Dessau*, Ni Ni*,『Realization of an intrinsic ferromagnetic topological state in MnBi8Te13』,
  Science Advances 6, eaba4275 (2020)

  • Magnetic Kagome system
  Jia-Xin Yin, Wenlong Ma, Tyler A. Cochran, Xitong Xu, Songtian S. Zhang, Hung-Ju Tien, Nana Shumiya, Guangming Cheng, Kun Jiang, Biao Lian, Zhida Song, Guoqing Chang, Ilya Belopolski, Daniel Multer, Maksim Litskevich, Zijia Cheng, Xian Yang, Bianca Swidler, Huibin Zhou, Hsin Lin, Titus Neupert, Ziqiang Wang, Nan Yao, Tay-Rong Chang, Shuang Jia*, M. Zahid Hasan*,『Discovery of a quantum-limit Chern magnet TbMn6Sn6』,
  Nature 583, 533 (2020)

  • Nonlinear Hall effect
  Qiong Ma, Su-Yang Xu, Huitao Shen, David Macneill, Valla Fatemi, Tay-Rong Chang, Andr´es M. Mier Valdivia, Sanfeng Wu, Zongzheng Du, Chuang-Han Hsu, Shiang Fang, Quinn D. Gibson, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Robert J. Cava, Efthimios Kaxiras, Hai-Zhou Lu, Hsin Lin, Liang Fu, Nuh Gedik*,and Pablo Jarillo-Herrero*,『Observation of the nonlinear Hall effect under time reversal symmetric conditions』,
  Nature 565, 337 (2019)

  • Topological crystalline insulator
  Chuang-Han Hsu, Xiaoting Zhou, Tay-Rong Chang#, Qiong Ma, Nuh Gedik, Arun Bansil, Su-Yang Xu*, Hsin Lin*, Liang Fu*,『Topology on a new facet of bismuth』,
  PNAS 116, 13255 (2019)

  • Topological crystalline insulator
  Chuang-Han Hsu, Xiaoting Zhou, Qiong Ma, Nuh Gedik, Arun Bansil, Vitor M. Pereira, Hsin Lin, Liang Fu*, Su-Yang Xu*, Tay-Rong Chang*,『Purely Rotational Symmetry-Protected Topological Crystalline Insulator α-Bi4Br4』,
  2D Materials 6, 031004 (2019)

  • Type-II nodal-line semimetal
  Tay-Rong Chang*, Ivo Pletikosic, Tai Kong, Guang Bian, Angus Huang, Jonathan Denlinger, Satya K. Kushwaha, Boris Sinkovic, Horny-Tay Jeng, Tonica Valla, Weiwei Xie, Robert J. Cava,『Realization of a Type-II Nodal-Line Semimetal in Mg3Bi2』,
  Advanced Science 6, 1800897 (2019)

  • Topological crystalline insulator
  Xiaoting Zhou , Chuang-Han Hsu , Tay-Rong Chang*#, Hung-Ju Tien, Qiong Ma, Pablo Jarillo-Herrero, Nuh Gedik, Arun Bansil, Vitor M. Pereira, Su-Yang Xu*, Hsin Lin, and Liang Fu*,『Topological crystalline insulator states in the Ca2As family』,
  Phys. Rev. B (Rapid communication) 98, 241104(R) (2018).

  • Nodal-line semimetal
  Zhen Zhu, Tay-Rong Chang#, Cheng-Yi Huang, Haiyang Pan, Xiao-Ang Nie, Xin-Zhe Wang, Zhe-Ting Jin, Su-Yang Xu, Shin-Ming Huang, Dan-Dan Guan, Shiyong Wang, Yao-Yi Li, Canhua Liu, Dong Qian, Wei Ku, Fengqi Song, Hsin Lin, Hao Zheng*, and Jin-Feng Jia*,『Quasiparticle interference and nonsymmorphic effect on a floating band surface state of ZrSiSe』,
  Nat. Commun. 9, 4153 (2018).

  • Type-II Dirac semimetal
  Tay-Rong Chang, Su-Yang Xu*, Daniel S. Sanchez, Wei-Feng Tsai, Shin-Ming Huang, Guoqing Chang, Chuang-Han Hsu, Guang Bian, Ilya Belopolski, Zhi-Ming Yu, Shengyuan A. Yang, Titus Neupert, Horng-Tay Jeng, Hsin Lin*, and M. Zahid Hasan*,『Type-II Symmetry-Protected Topological Dirac Semimetals』,
  Phys. Rev. Lett. 119, 026404 (2017). Editors' Suggestion
   

  A. Refereed Journal Articles

  2022

  (81) T.-N. Do, P.-H. Shih, H. Lin, D. Huang, G. Gumbs, T.-R. Chang* 
  Generalized Peierls substitution for the tight-binding model of twisted graphene in a magnetic field 
  Phys. Rev. B 105, 075109  (2022)
  通訊作者

  (80) G. M. Pierantozzi, A. D. Vita, C. Bigi, X. Gui, H.-J. Tien, D. Mondal, F. Mazzola, J. Fujii, I. Vobornik, G. Vinai, A. Sala, C. Africh, T.-L. Lee, G. Rossi, T.-R. Chang, W. Xie, R. J Cava, G. Panaccione,
  Evidence of magnetism-induced topological protection in the axion insulator candidate EuSn2P2,
  PNAS 119, e2116575119  (2022).

  (79) K. H. M. Chen, K. Y. Lin, S. W. Lien, S. W. Huang, C. K. Cheng, H. Y. Lin, C. H. Hsu, T.-R. Chang*, C. -M. Cheng* , M. Hong* , and J. Kwo*, 
  Thickness-dependent topological phase transition and Rashba-like preformed topological surface states of α-Sn(001) thin films on InSb(001),
  Phys. Rev. B 105, 075109  (2022)
  Corresponding author

  (78) Wei-Jhih Zou, Meng-Xin Guo, Jyun-Fong Wong, Zih-Ping Huang, Jui-Min Chia1, Wei-Nien Chen, Sheng-Xin Wang, Keng-Yung Lin, Lawrence Boyu Young, Yen-Hsun Glen Lin, Mohammad Yahyavi, Chien-Ting Wu, Horng-Tay Jeng, Shang-Fan Lee, Tay-Rong Chang*, Minghwei Hong*, Jueinai Kwo*, 
  Enormous Berry-Curvature-Based Anomalous Hall Effect in Topological Insulator (Bi,Sb)2Te3 on Ferrimagnetic Europium Iron Garnet beyond 400 K,
  ACS Nano 16, 2369 (2022) 
  Corresponding author 

  2021

  (77) Daniel Multer, Jia-Xin Yin*, Songtian S. Zhang, Hao Zheng, Tay-Rong Chang, Guang Bian, Raman Sankar, and M. Zahid Hasan*,
  Robust topological state against magnetic impurities observed in the superconductor PbTaSe2
  Phys. Rev. B 104, 075145 (2021) 

  (76) Shu Hsuan Su, Pei-Yu Chuang, Hsin-Yu Chen, Shih-Chang Weng, Wei-Chuan Chen, Ku-Ding Tsuei, Chao-Kuei Lee, Shih-Hsun Yu, Mitch M.-C. Chou, Li-Wei Tu, Horng-Tay Jeng, Chien-Ming Tu, Chih-Wei Luo, Cheng-Maw Cheng*, Tay-Rong Chang*, and Jung-Chun Andrew Huang*,
  Topological Proximity-Induced Dirac Fermion in Two-Dimensional Antimonene,
  ACS Nano 15, 15085 (2021)
  Corresponding author 

  (75) Chaowei Hu, Shang-Wei Lien, Erxi Feng, Scott Mackey, Hung-Ju Tien, Igor I. Mazin, Huibo Cao, Tay-Rong Chang*, and Ni Ni,
  Tuning magnetism and band topology through antisite defects in Sb-doped MnBi4Te7,
  Phys. Rev. B 104, 054422 (2021)
  Corresponding author 

  (74) Anyuan Gao, Yu-Fei Liu, Chaowei Hu, Jian-Xiang Qiu, Christian Tzschaschel, Barun Ghosh, Sheng-Chin Ho, Damien Bérubé, Rui Chen, Haipeng Sun, Zhaowei Zhang, Xin-Yue Zhang, Yu-Xuan Wang, Naizhou Wang, Zumeng Huang, Claudia Felser, Amit Agarwal, Thomas Ding, Hung-Ju Tien, Austin Akey, Jules Gardener, Bahadur Singh, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kenneth S Burch, David C Bell, Brian B Zhou, Weibo Gao, Hai-Zhou Lu, Arun Bansil, Hsin Lin, Tay-Rong Chang, Liang Fu, Qiong Ma, Ni Ni, Su-Yang Xu,
  Layer Hall effect in a 2D topological axion antiferromagnet,
  Nature 595, 521 (2021)

  (73) Xiaoqian Zhang, Qiangsheng Lu, Wenqing Liu, Wei Niu, Jiabao Sun, Jacob Cook, Mitchel Vaninger, Paul F Miceli, David J Singh, Shang-Wei Lian, Tay-Rong Chang, Xiaoqing He, Jun Du, Liang He, Rong Zhang, Guang Bian, Yongbing Xu,
  Room-temperature intrinsic ferromagnetism in epitaxial CrTe2 ultrathin films,
  Nat. commun. 12, 2492 (2021)

  (72) Dushyant Kumar, Chuang-Han Hsu, Raghav Sharma, Tay-Rong Chang, Peng Yu, Junyong Wang, Goki Eda, Gengchiau Liang & Hyunsoo Yang,
  Room-temperature nonlinear Hall effect and wireless radiofrequency rectification in Weyl semimetal TaIrTe4,
  Nat. Nanotechnol. (2021)

  (71) Madalynn Marshall, Ivo Pletikosić, Mohammad Yahyavi, Hung-Ju Tien, Tay-Rong Chang, Huibo Cao, and Weiwei Xie,
  Magnetic and electronic structures of antiferromagnetic topological material candidate EuMg2Bi2,
  J. Appl. Phys. 129, 035106 (2021)

  2020

  (70) Eve Emmanouilidou, Sougata Mardanya, Jie Xing, P. V. Sreenivasa Reddy, Amit Agarwal, Tay-Rong Chang*, and Ni Ni,
  Fermiology and type-I superconductivity in the chiral superconductor with Kramers-Weyl fermions,
  Phys. Rev. B 102, 235144 (2020) Editors' suggestion
  Corresponding author
   

  (69) Xin Gui, Tay-Rong Chang, Kaya Wei, Marcus J Daum, David E Graf, Ryan Baumbach, Martin Mourigal, Weiwei Xie,
  A Novel Magnetic Material by Design: Observation of Yb3+ with Spin-1/2 and Possible Superconducting Trace in YbxPt5P,
  ACS Central Science (2020), https://doi.org/10.1021/acscentsci.0c00691

  (68) Chaowei Hu, Lei Ding, Kyle N. Gordon, Barun Ghosh, Hung-Ju Tien, Haoxiang Li, A. Garrison Linn, Shang-Wei Lian, Cheng-Yi Huang, Scott Mackey, Jinyu Liu, P. V. Sreenivasa Reddy, Bahadur Singh, Amit Agarwa, Arun Bansi, Miao Song, Dongsheng Li, Su-Yang Xu, Hsin Lin, Huibo Cao, Tay-Rong Chang*, Dan Dessau, Ni Ni,
  Realization of an intrinsic ferromagnetic topological state in MnBi8Te13,
  Science advances 6, eaba4275 (2020).
  Corresponding author 

  (67) Jia-Xin Yin, Wenlong Ma, Tyler A. Cochran, Xitong Xu, Songtian S. Zhang, Hung-Ju Tien, Nana Shumiya, Guangming Cheng, Kun Jiang, Biao Lian, Zhida Song, Guoqing Chang, Ilya Belopolski, Daniel Multer, Maksim Litskevich, Zijia Cheng, Xian Yang, Bianca Swidler, Huibin Zhou, Hsin Lin, Titus Neupert, Ziqiang Wang, Nan Yao, Tay-Rong Chang, Shuang Jia, M. Zahid Hasan,
  Discovery of a quantum-limit Chern magnet TbMn6Sn6,
  Nature 583, 533 (2020).

  (66) Songtian S Zhang, Jia-Xin Yin, Guangyang Dai, Lingxiao Zhao, Tay-Rong Chang, Nana Shumiya, Kun Jiang, Hao Zheng, Guang Bian, Daniel Multer, Maksim Litskevich, Guoqing Chang, Ilya Belopolski, Tyler A Cochran, Xianxin Wu, Desheng Wu, Jianlin Luo, Genfu Chen, Hsin Lin, Fang-Cheng Chou, Xiancheng Wang, Changqing Jin, Raman Sankar, Ziqiang Wang, M Zahid Hasan,
  Field-free platform for Majorana-like zero mode in superconductors with a topological surface state,
  Phys. Rev. B 101, 100507(R) (2020)

  (65) Su-Yang Xu, Qiong Ma, Yang Gao, Anshul Kogar, Alfred Zong, Andrés M. Mier Valdivia, Thao H. Dinh, Shin-Ming Huang, Bahadur Singh, Chuang-Han Hsu, Tay-Rong Chang, Jacob P. C. Ruff, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Hsin Lin, Goran Karapetrov, Di Xiao, Pablo Jarillo-Herrero & Nuh Gedik ,
  Nature 578, 545 (2020)

  (64) Guang Bian and Tay-Rong Chang*,
  Recent Advances in Novel Topological Materials,
  Crystals 10, 94 (2020).
  Corresponding author 

  (63) Patsorn Boon‐on, Shang‐Wei Lien, Tay-Rong Chang, Jen‐Bin Shi, Ming‐Way Lee,
  Band gap engineered ternary semiconductor PbxCd1−xS: Nanoparticle‐sensitized solar cells with an efficiency of 8.5% under 1% sun—A combined theoretical and experimental study,
  Progress in Photovoltaics: Research and Applications DOI:10.1002/pip.3245 (2020)

  2019

  (62) Tay-Rong Chang*, Qiangsheng Lu, Xiaoxiong Wang, Hsin Lin,T. Miller, Tai-Chang Chiang, and Guang Bian,
  Band Topology of Bismuth Quantum Films,
  Crystals 9, 510 (2019)
  Corresponding author 

  (61) Ilya Belopolski , Kaustuv Manna , Daniel S. Sanchez , Guoqing Chang , Benedikt Ernst, Jiaxin Yin, Songtian S. Zhang, Tyler Cochran, Nana Shumiya, Hao Zheng, Bahadur Singh, Guang Bian, Daniel Multer, Maksim Litskevich, Xiaoting Zhou, Shin-Ming Huang, Baokai Wang, Tay-Rong Chang , Su-Yang Xu, Arun Bansil, Claudia Felser, Hsin Lin, and M. Zahid Hasan,
  Discovery of topological Weyl lines and drumhead surface states in a room-temperature magnet,
  Science 365,1278 (2019)

  (60) Chuang-Han Hsu, Xiaoting Zhou, Tay-Rong Chang#, Qiong Ma, Nuh Gedik, Arun Bansil, Su-Yang Xu, Hsin Lin, Liang Fu,
  Topology on a new facet of bismuth,
  PNAS 116, 13255 (2019).
  co-first author

  (59) Chin-Shen Kuo, Tay-Rong Chang*, Su-Yang Xu, Horng-Tay Jeng,
  Unconventional topological phase transition in non-symmorphic material KHgX (X=As,Sb,Bi),
  npj Computational Materials 5, 3 (2019)
  Corresponding author 

  (58) Si-Hua Chen, Shang-Wei Lian, Tzung Rang Wu, Tay-Rong Chang, Jia-Ming (Frank) Liou, Darsen D. Lu, Kuo-Hsing Kao,
  Impact of Semiconductor Permittivity Reduction on Electrical Characteristics of Nanoscale MOSFETs,
  IEEE Transactions on Electron Devices 66, 2509 (2019).

  (57) Chuang-Han Hsu, Xiaoting Zhou, Qiong Ma, Nuh Gedik, Arun Bansil, Vitor M. Pereira, Hsin Lin, Liang Fu, Su-Yang Xu, Tay-Rong Chang*,
  Purely Rotational Symmetry-Protected Topological Crystalline Insulator α-Bi4Br4,
  2D Materials 6, 031004 (2019)
  Corresponding author 

  (56) Xin Gui, Ivo Pletikosic, Huibo Cao, Hung-Ju Tien, Xitong Xu, Ruidan Zhong, Guangqiang Wang, Tay-Rong Chang, Shuang Jia, Tonica Valla, Weiwei Xie and Robert J. Cava,
  A New Magnetic Topological Quantum Material Candidate by Design,
  ACS Central Science 5, 900 (2019)

  (55) Daniel S. Sanchez, Ilya Belopolski, Tyler A. Cochran, Xitong Xu, Jia-Xin Yin, Guoqing Chang, Weiwei Xie, Kaustuv Manna, Vicky Süß, Cheng-Yi Huang, Nasser Alidoust, Daniel Multer, Songtian S. Zhang, Nana Shumiya, Xirui Wang, Guang-Qiang Wang, Tay-Rong Chang, Claudia Felser, Su-Yang Xu, Shuang Jia, Hsin Lin & M. Zahid Hasan,
  Topological chiral crystals with helicoid-arc quantum states,
  Nature 567, 500 (2019)

  (54) Qiong Ma, Su-Yang Xu, Huitao Shen, David Macneill, Valla Fatemi, Tay-Rong Chang, Andr´es M. Mier Valdivia, Sanfeng Wu, Zongzheng Du, Chuang-Han Hsu, Shiang Fang, Quinn D. Gibson, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Robert J. Cava, Efthimios Kaxiras, Hai-Zhou Lu, Hsin Lin, Liang Fu, Nuh Gedik,and Pablo Jarillo-Herrero,
  Observation of the nonlinear Hall effect under time reversal symmetric conditions,
  Nature 565, 337 (2019)

  (53) Tay-Rong Chang*, Ivo Pletikosic, Tai Kong, Guang Bian, Angus Huang, Jonathan Denlinger, Satya K. Kushwaha, Boris Sinkovic, Horny-Tay Jeng, Tonica Valla, Weiwei Xie, Robert J. Cava,
  Realization of a Type-II Nodal-Line Semimetal in Mg3Bi2,
  Advanced Science 6, 1800897 (2019)
  Corresponding author 

  2018

  (52) Guoqing Chang, Benjamin J. Wieder, Frank Schindler, Daniel S. Sanchez, Ilya Belopolski, Shin-Ming Huang, Bahadur Singh, Di Wu, Tay-Rong Chang, Titus Neupert, Su-Yang Xu, Hsin Lin & M. Zahid Hasan,
  Topological quantum properties of chiral crystals,
  Nat. Mater. 17, 978 (2018).

  (51) Xiaoting Zhou , Chuang-Han Hsu , Tay-Rong Chang*#, Hung-Ju Tien, Qiong Ma, Pablo Jarillo-Herrero, Nuh Gedik, Arun Bansil, Vitor M. Pereira, Su-Yang Xuy, Hsin Lin, and Liang Fu,
  Topological crystalline insulator states in the Ca2As family,
  Phys. Rev. B (Rapid communication) 98, 241104(R) (2018).
  Corresponding author 

  (50) Zhen Zhu, Tay-Rong Chang#, Cheng-Yi Huang, Haiyang Pan, Xiao-Ang Nie, Xin-Zhe Wang, Zhe-Ting Jin, Su-Yang Xu, Shin-Ming Huang, Dan-Dan Guan, Shiyong Wang, Yao-Yi Li, Canhua Liu, Dong Qian, Wei Ku, Fengqi Song, Hsin Lin, Hao Zheng, and Jin-Feng Jia,
  Quasiparticle interference and nonsymmorphic effect on a floating band surface state of ZrSiSe,
  Nat. Commun. 9, 4153 (2018).
  co-first author

  (49) Jiaxin Yin, Songtian S. Zhang, Hang Li, Kun Jiang, Guoqing Chang, Bingjing Zhang, Biao Lian, Cheng Xiang, Ilya Belopolski , Hao Zheng , Tyler A. Cochran , Suyang Xu , Guang Bian , Kai Liu, Tay-Rong Chang, Hsin Lin, Zhongyi Lu, Ziqiang Wang, Shuang Jia, Wenhong Wang & M. Zahid Hasan,
  Giant and anisotropic spin–orbit tunability in a strongly correlated kagome magnet,
  Nature 562, 91 (2018)

  (48) Su-Yang Xu, Qiong Ma, Huitao Shen, Valla Fatemi, Sanfeng Wu, Tay-Rong Chang, Guoqing Chang, Andrés M. Mier Valdivia, Ching-Kit Chan, Quinn D. Gibson, Jiadong Zhou, Zheng Liu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Hsin Lin, Robert J. Cava, Liang Fu, Nuh Gedik and Pablo Jarillo-Herrero,
  Electrically switchable Berry curvature dipole in the monolayer topological insulator WTe2,
  Nat. Phys. 14, 900(2018)
  Nature Physics News and Views Nature Physics 14, 879 (2018)

  2017

  (47) Shu Hsuan Su, Pei Yu Chuang, Sheng Wen Chen, Hsin Yu Chen, Yi Tung, Wei-Chuan Chen, Chia-Hsin Wang, Yaw-Wen Yang, Jung Chun Andrew Huang, Tay-Rong Chang*, Hsin Lin, Horng-Tay Jeng, Cheng-Maw Cheng, Ku-Ding Tsuei, Hai Lin Su, Yu Cheng Wu,
  Selective hydrogen etching leads to 2D Bi(111) bilayers on Bi2Se3: Large Rashba splitting in topological insulator heterostructure,
  Chemistry of Materials 29, 8992 (2017)
  Corresponding author 

  (46) Ilya Belopolski, Peng Yu, Daniel S. Sanchez, Yukiaki Ishida, Tay-Rong Chang, Songtian S. Zhang, Su-Yang Xu, Hao Zheng, Guoqing Chang, Guang Bian, Horng-Tay Jeng, Takeshi Kondo, Hsin Lin, Zheng Liu, Shik Shin, and M. Zahid Hasan,
  Signatures of a time-reversal symmetric Weyl semimetal with only four Weyl points,
  Nat. Commun. 8, 942 (2017).

  (45) Wei-Ting Hsu, Li-Syuan Lu, Dean Wang, Jing-Kai Huang, Ming-Yang Li, Tay-Rong Chang, Yi-Chia Chou, Zhen-Yu Juang, Horng-Tay Jeng, Lain-Jong Li and Wen-Hao Chang,
  Evidence of indirect gap in monolayer WSe2,
  Nat. Commun. 8, 929 (2017).

  (44) Tay-Rong Chang, Su-Yang Xu, Daniel S. Sanchez, Wei-Feng Tsai, Shin-Ming Huang, Guoqing Chang, Chuang-Han Hsu, Guang Bian, Ilya Belopolski, Zhi-Ming Yu, Shengyuan A. Yang, Titus Neupert, Horng-Tay Jeng, Hsin Lin, and M. Zahid Hasan,
  Type-II Symmetry-Protected Topological Dirac Semimetals,
  Phys. Rev. Lett. 119, 026404 (2017). Editors' Suggestion
  First author

  (43) Guang Bian, Tay-Rong Chang#, Angus Huang, Yuwei Li, Horng-Tay Jeng, David J. Singh, Robert J. Cava, and Weiwei Xie,
  Prediction of nontrivial band topology and superconductivity in Mg2Pb,
  Phys. Rev. Materials 1, 021201(R) (2017).
  co-first author

  (42) D. Sutter, C. G. Fatuzzo, S. Moser, M. Kim, R. Fittipaldi, A. Vecchione, V. Granata, Y. Sassa, F. Cossalter, G. Gatti, M. Grioni, H. M. Rnnow, N. C. Plumb, C. E. Matt, M. Shi, M. Hoesch, T. K. Kim, Tay-Rong Chang, H-T Jeng, C. Jozwiak, A. Bostwick, E. Rotenberg, A. Georges, T. Neupert and J. Chang,
  Hallmarks of Hunds coupling in the Mott insulator Ca2RuO4,
  Nat. Commun. 8, 15176 (2017).

  2016

  (41) Ilya Belopolski, Daniel S Sanchez, Yukiaki Ishida, Xingchen Pan, Peng Yu, Su-Yang Xu, Guoqing Chang, Tay-Rong Chang, Hao Zheng, Nasser Alidoust, Guang Bian, Madhab Neupane, Shin-Ming Huang, Chi-Cheng Lee, You Song, Haijun Bu, Guanghou Wang, Shisheng Li, Goki Eda, Horng-Tay Jeng, Takeshi Kondo, Hsin Lin, Zheng Liu, Fengqi Song, Shik Shin, M Zahid Hasan,
  Discovery of a new type of topological Weyl fermion semimetal state in MoxW1−xTe2,
  Nat. Commun. 7, 13643 (2016).

  (40) Hao Zheng, Guang Bian, Guoqing Chang, Hong Lu, Su-Yang Xu, Guangqiang Wang, Tay-Rong Chang, Songtian Zhang, Ilya Belopolski, Nasser Alidoust, Daniel S Sanchez, Fengqi Song, Horng-Tay Jeng, Nan Yao, Arun Bansil, Shuang Jia, Hsin Lin, M Zahid Hasan,
  Atomic-scale visualization of quasiparticle interference on a type-II Weyl semimetal surface,
  Phys. Rev. Letts. 14, 266804 (2016).

  (39) Ching-Hao Chang, Tay-Rong Chang#, and Horng-Tay Jeng,
  Newtype large Rashba-splitting in quantum-well-state induced by spin-chirality in metal/topological-insulator,
  NPG Asia Materials 8, e332 (2016).
  co-first author

  (38) Ilya Belopolski, Su-Yang Xu, Yukiaki Ishida, Xingchen Pan, Peng Yu, Daniel S. Sanchez, Hao Zheng, Madhab Neupane, Nasser Alidoust, Guoqing Chang, Tay-Rong Chang, Yun Wu, Guang Bian, Shin-Ming Huang, Chi-Cheng Lee, Daixiang Mou, Lunan Huang, You Song, Baigeng Wang, Guanghou Wang, Yao-Wen Yeh, Nan Yao, Julien E. Rault, Patrick Le F`evre, Franc﹐ois Bertran, Horng-Tay Jeng, Takeshi Kondo, Adam Kaminski, Hsin Lin, Zheng Liu, Fengqi Song, Shik Shin, and M. Zahid Hasan,
  Fermi arc electronic structure and Chern numbers in the type-II Weyl semimetal candidate MoxW1−xTe2,
  Phys. Rev. B 94, 085127 (2016). Editors’ Suggestion

  (37) Shih-Ting Guo, R Sankar, Yung-Yu Chien, Tay-Rong Chang, Horng-Tay Jeng, Guang-Yu Guo, FC Chou, Wei-Li Lee,
  Large transverse Hall-like signal in topological Dirac semimetal Cd3As2,
  Scientific reports 6, 27487 (2016).

  (36) Tay-Rong Chang, Peng-Jen Chen, Guang Bian, Hao Zheng, Titus Neupert, Raman Sankar, Su-Yang Xu, Ilya Belopolski, Shin-Ming Huang, BaoKai Wang, Fangcheng Chou, Arun Bansil, Horng-Tay Jengy, Hsin Linz, and M. Zahid Hasan,
  Topological Dirac Surface States and Paring Correlations in the Non-Centrosymmetric Superconductor PbTaSe2,
  Phys. Rev. B 93, 245130 (2016)
  First author

  (35) G. Bian, Tay-Rong Chang*#, H. Zheng, S. Velury, S.-Y. Xu, T. Neupert, C.-K. Chiu, D. S. Sanchez, I. Belopolski, N. Alidoust, P.-J. Chen, G. Chang, A. Bansil, H.-T. Jeng, H. Lin, and M. Z. Hasan,
  Drumhead Surface States and Topological Nodal-Line Fermions in TlTaSe2,
  Phys. Rev. B (Rapid communication) 93,121113(R) (2016)
  Corresponding author 

  (34) Su-Yang Xu, Ilya Belopolski, Daniel S. Sanchez, M. Neupane, Guoqing Chang, K. Yaji, Z. Yuan, C. Zhang, K. Kuroda, G. Bian, Cheng Guo, Hong Lu, Tay-Rong Chang, Nasser Alidoust, Hao Zheng, Chi-Cheng Lee, Shin-Ming Huang, Chuang-Han Hsu, Horng-Tay Jeng, Arun Bansil, Aris Alexandradinata, Titus Neupert, Takeshi Kondo, Fumio Komori, Shik Shin, Hsin Lin, Shuang Jia, M. Zahid Hasan,
  Spin polarization and texture of the Fermi arcs in the Weyl Fermion semimetal TaAs,
  Phys. Rev. Lett. 116, 096801 (2016).

  (33) Chenglong Zhang, Su-Yang Xu, Ilya Belopolski, Zhujun Yuan, Ziquan Lin, Bingbing Tong, Nasser Alidoust, Chi-Cheng Lee, Shin-Ming Huang, Tay-Rong Chang, Horng-Tay Jeng, Hsin Lin, Madhab Neupane, Daniel S Sanchez, Hao Zheng, Guang Bian, Junfeng Wang, Chi Zhang, Hai-Zhou Lu, Shun-Qing Shen, Titus Neupert, M Zahid Hasan, Shuang Jia,
  Signatures of the Adler-Bell-Jackiw chiral anomaly in a Weyl Fermion semimetal,
  Nat. Commun. 7, 10735 (2016)

  (32) Shin-Ming Huang, Su Yang Xu, Ilya Belopolski, Chi-Cheng Lee, Guoqing Chang, Tay-Rong Chang, BaoKai Wang, Nasser Alidoust, Guang Bian, Madhab Neupane, Daniel Sanchez, Hao Zheng, Horng-Tay Jeng, Arun Bansilf, Titus Neupert, Hsin Lin, and M. Zahid Hasan,
  New type of Weyl semimetal with quadratic double Weyl fermions in SrSi2,
  PNAS 113, 1180 (2016).

  (31) Tay-Rong Chang, S.-Y. Xu, G. Chang, C.-C. Lee, S.-M. Huang, B. Wang, G. Bian, H. Zheng, D. S. Sanchez, I. Belopolski, N. Alidoust, M. Neupane, A. Bansil, H.-T. Jeng, H. Lin, M. Zahid Hasan,
  Prediction of an arc-tunable Weyl Fermion metallic state in MoxW1-xTe2,
  Nat. Commun. 7, 10639 (2016).
  First author

  (30) G. Bian, Tay-Rong Chang#, R. Sankar, S.-Y. Xu, H. Zheng, T. Neupert, C.-K. Chiu, S.-M. Huang, G. Chang, I. Belopolski, D. S. Sanchez, M. Neupane, N. Alidoust, C. Liu, B. Wang, H.-T. Jeng, A. Bansil, F. Chou, H. Lin, and M. Z. Hasan,
  Topological Nodal-Line Fermions in strong spin-orbit metal PbTaSe2,
  Nat. Commun. 7, 10556 (2016).
  co-first author

  2015

  (29) Guang Bian, Caizhi Xu, Tay-Rong Chang, Xiaoxiong Wang, Saavanth Velury, Jie Ren, Hao Zheng, Horng-Tay Jeng, T Miller, M Zahid Hasan, T-C Chiang, Direct Transition Resonance in Atomically Uniform Topological Sb (111) Thin Films,
  Phys. Rev. B 92, 241401(R) (2015).

  (28) Madhab Neupane, Nasser Alidoust, Ilya Belopolski, Guang Bian, Su-Yang Xu, Dae-Jeong Kim, Pavel P. Shibayev, Daniel S. Sanchez, Hao Zheng, Tay-Rong Chang, Horng-Tay Jeng, Peter S. Riseborough, Hsin Lin, Arun Bansil, Tomasz Durakiewicz, Zachary Fisk, and M. Zahid Hasan, Fermi surface topology and hotspots distribution in Kondo lattice system CeB6,
  Phys. Rev. B 92, 104420 (2015).

  (27) Chang Liu, Guang Bian, Tay-Rong Chang, Kedong Wang, Su-Yang Xu, Ilya Belopolski, Irek Miotkowski, Helin Cao, Koji Miyamoto, Chaoqiang Xu, Christian E. Matt, Thorsten Schmitt, Nasser Alidoust, Madhab Neupane, Horng-Tay Jeng, Hsin Lin, Arun Bansil, Vladimir N. Strocov, Mark Bissen, Alexei V. Fedorov, Xudong Xiao, Taichi Okuda, Yong P. Chen, M. Zahid Hasan, Tunable spin helical Dirac quasiparticles on the surface of three-dimensional HgTe,
  Phys. Rev. B 92, 115436 (2015).

  (26) Su-Yang Xu, Nasser Alidoust, Ilya Belopolski, Zhujun Yuan, Guang Bian, Tay-Rong Chang, Hao Zheng, Vladimir N. Strocov, Daniel S. Sanchez, Guoqing Chang, Chenglong Zhang, Daixiang Mou, Yun Wu, Lunan Huang, Chi-Cheng Lee, Shin-Ming Huang, BaoKai Wang, Arun Bansil, Horng-Tay Jeng, Titus Neupert, Adam Kaminski, Hsin Lin, Shuang Jia, and M. Zahid Hasan, Discovery of the Weyl semimetal state with Fermi arcs in niobium arsenide,
  Nature Physics 11, 748 (2015).

  (25) Wei-Chuan Chen, Tay-Rong Chang #, Sung-Ting Tsai, Sh. Yamamoto, Je-Ming Kuo, Cheng-Maw Cheng, Ku-Ding Tsuei, Koichiro Yaji, Hsin Lin, H.-T. Jeng, Chung-Yu Mou, Iwao Matsuda, S.-J. Tang, Significantly enhanced giant Rashba splitting in a thin film of binary alloy,
  New. J. Phys. 17, 083015(2015).

  (24) Drew W. Latzke, Wentao Zhang, Aslihan Suslu, Tay-Rong Chang, Hsin Lin, Horng-Tay Jeng, Sefaattin Tongay, Junqiao Wu, Arun Bansil, and Alessandra Lanzara, Electronic structure, spin-orbit coupling, and interlayer interaction in bulk MoS2 and WS2,
  hys. Rev. B 91, 235202 (2015). Editors’ Suggestion

  (23) Tay-Rong Chang, Tanmoy Das, Peng-Jen Chen, Madhab Neupane, Su-Yang Xu, M. Zahid Hasan, Hsin Lin, Horng-Tay Jeng, and A. Bansil, Two distinct topological phases in the mixed valence compound YbB6 and its differences from SmB6,
  Phys. Rev. B 91, 155151 (2015).

  (22) Su-Yang Xu, Madhab Neupane, Ilya Belopolski, Chang Liu, Nasser Alidoust, Guang Bian, Shuang Jia, Gabriel Landolt, Bartosz Slomski, Pavel P Shibayev, Susmita Basak, Tay-Rong Chang, Horng-Tay Jeng, Robert J Cava, Hsin Lin, Arun Bansil, M Zahid Hasan, Unconventional transformation of spin Dirac phase across a topological quantum phase transition,
  Nature Communications 6, 6870 (2015).

  (21) Su-Yang Xu, Chang Liu, Satya K. Kushwaha, Raman Sankar, Jason W. Krizan, Ilya Belopolski, Madhab Neupan, Guang Bian, Nasser Alidoust, Tay-Rong Chang, Horng-Tay Jeng, Cheng-Yi Huang, Wei-Feng Tsai, Hsin Lin, Pavel P. Shibayev, Fangcheng Chou, Robert J. Cava, M. Zahid Hasan, Observation of Fermi arc surface states in a topological metal,
  Science 347, 294 (2015).

  (20) Madhab Neupane, Su-Yang Xu, Nasser Alidoust, Guang Bian, D.J. Kim, Chang Liu, I. Belopolski, Tay-Rong Chang, H.-T. Jeng, T. Durakiewicz, H. Lin, A. Bansil, Z. Fisk, and M. Z. Hasan, Non-Kondo-like electronic structure in the correlated rare-earth hexaboride YbB6,
  Phys. Rev. Lett. 114, 016403 (2015).

  2014

  (19) Ilija Zeljkovic, Jouko Nieminen, Dennis Huang, Tay-Rong Chang, Yang He, Horng-Tay Jeng, Zhijun Xu, Jinsheng Wen, Genda Gu, Hsin Lin, Robert S. Markiewicz, Arun Bansil, and Jennifer E. Hoffman, Nanoscale interplay of strain and doping in a high-temperature superconductor,
  Nano Letters 14, 6749 (2014).

  (18) Tay-Rong Chang, Hsin Lin, Horng-Tay Jeng, and A. Bansil, Thickness dependence of spin polarization and electronic structure of ultra-thin films of MoS2 and related transition-metal dichalcogenides,
  Scientific Reports 4,6270 (2014).

  (17) Chang Liu, Su-Yang Xu, Nasser Alidoust, Tay-Rong Chang, Hsin Lin, Chetan Dhital, Sovit Khadka, Madhab Neupane, Ilya Belopolski, Gabriel Landolt, Horng-Tay Jeng, Robert S. Markiewicz, J. Hugo Dil, Arun Bansil, Stephen D. Wilson, and M. Zahid Hasan, Spin-correlated electronic state on the surface of spin-orbit Mott system,
  Phys. Rev. B 90, 045127 (2014).

  (16) Linh-Nam Nguyen, Yann-Wen Lan, Jyun-Hong Chen, Tay-Rong Chang, Yuan-Liang Zhong, Horng-Tay Jeng, Lain-Jong Li, and Chii-Dong Chen, Resonant Tunneling through Discrete Quantum States in Stacked Atomic-Layered MoS2,
  Nano Letters 14, 2381 (2014).

  (15) Madhab Neupane, Su-Yang Xu, Raman Sankar, Nasser Alidoust, Guang Bian, Chang Liu, Ilya Belopolski, Tay-Rong Chang, Horng-Tay Jeng, Hsin Lin, Arun Bansil, Fangcheng Chou, and M. Zahid Hasan, Observation of a three-dimensional topological Dirac semimetal phase in high-mobility Cd3As2,
  Nature Communications 5, 3786 (2014).

  (14) Madhab Neupane, Anthony Richardella, Jaime Sanchez-Barriga, Su-Yang Xu, Nasser Alidoust, Ilya Belopolski, Chang Liu, Guang Bian, Duming Zhang, Dmitry Marchenko, Andrei Varykhalov, Oliver Rader, Mats Leandersson, Thiagarajan Balasubramanian, Tay-Rong Chang, Horng-Tay Jeng, Susmita Basak, Hsin Lin, Arun Bansil, Nitin Samarth, and M. Zahid Hasan, Observation of quantum tunneling modulated spin texture in ultrathin topological insulator Bi2Se3 films,
  Nature Communications 5, 3841 (2014).

  (13) Chung-Huang Lin, Tay-Rong Chang, Ro-Ya Liu, Cheng-Maw Cheng, K D Tsuei, Horng-Tay Jeng, Chung-Yu Mou, Iwao Matsuda and Shu-Jung Tang, Rashba effect within the space-charge layer of a semiconductor,
  New. J. Phys. 16, 045003 (2014).

  (12) Yi Zhang, Tay-Rong Chang, Bo Zhou, Yong-Tao Cui, Hao Yan, Zhongkai Liu, Felix Schmitt, James Lee, Rob Moore, Yulin Chen, Hsin Lin, Horng-Tay Jeng, Sung-Kwan Mo, Zahid Hussain, Arun Bansil, Zhi-Xun Shen, Direct observation of the transition from indirect to direct bandgap in atomically thin epitaxial MoSe2,
  Nature Nanotechnology 9, 111 (2014).

  2013

  (11) M. Neupane, N. Alidoust, S.-Y. Xu, T. Kondo, Y. Ishida, D.J. Kim, Chang Liu, I. Belopolski, Y. J. Jo, Tay-Rong Chang, H.-T. Jeng, T. Durakiewicz, L. Balicas, H. Lin, A. Bansil, S. Shin, Z. Fisk, and M. Z. Hasan, Surface electronic structure of topological Kondo insulator candidate correlated electron system SmB6,
  Nature Communications 4, 2991 (2013).

  (10) Yoshinori Okada, Daniel Walkup, Hsin Lin, Chetan Dhital, Tay-Rong Chang, Sovit Khadka, Wenwen Zhou, Horng-Tay Jeng, Mandar Paranjape, Arun Bansil, Ziqiang Wang, Stephen D Wilson, Vidya Madhavan, Imaging the evolution of metallic states in a correlated Iridate,
  Nature Materials 12, 707 (2013).

  (9) Wei-Feng Tsai, Cheng-Yi Huang, Tay-Rong Chang, Hsin Lin, Horng-Tay Jeng & A. Bansil, Gated Silicene as a tunable source of nearly 100% spin-polarized electrons,
  Nature Communications 4, 1500 (2013).

  2012

  (8) Su-Yang Xu, Madhab Neupane, Chang Liu, Duming Zhang, Anthony Richardella, L. AndrewWray, Nasser Alidoust, Mats Leandersson, Thiagarajan Balasubramanian, Jaime Sanchez-Barriga, Oliver Rader, Gabriel Landolt, Bartosz Slomski, Jan Hugo Dil, Jurg Osterwalder,Tay-Rong Chang, Horng-Tay Jeng, Hsin Lin, Arun Bansil, Nitin Samarth and M. Zahid Hasan, Hedgehog spin texture and Berry’s phase tuning in a magnetic topological insulator,
  Nature Physics 8, 616 (2012).

  (7) M. Neupane, S.-Y. Xu, L. A. Wray, A. Petersen, R. Shankar, N. Alidoust, Chang Liu, A. Fedorov, H. Ji, J. M. Allred, Y. S. Hor, Tay-Rong Chang, H.-T. Jeng, H. Lin, A. Bansil, R. J. Cava, and M. Z. Hasan, Electronic band structure study of ternary topological insulators,
  Phys. Rev. B 85, 235406 (2012).

  2011

  (6) Pei-Wen Chen, Yu-Hsuan Lu, Tay-Rong Chang, Chi-Bin Wang, Li-Yen Liang, Chung-Huang Lin, Cheng-Maw Cheng, Ku-Ding Tsuei, H.-T. Jeng, and S.-J. Tang, Consonant diminution of lattice and electronic coupling between a film and a substrate: Pb on Ge(100),
  Phys. Rev. B 84, 205401 (2011).

  (5) S.-J. Tang, Chang-Yeh Lee, Chien-Chung Huang, Tay-Rong Chang, Cheng-Maw Cheng, Ku-Ding Tsuei,H.-T. Jeng, V. Yeh, and Tai-Chang Chiang, Electronic versus Lattice Match for Metal-Semiconductor Epitaxial Growth: Pb on Ge(111),
  Phys. Rev. Lett. 107, 066802 (2011).

  (4) Tay-Rong Chang, Horng-Tay Jeng, Chung-Yuan Ren, and Chen-Shiung Hsue, Charge-orbital ordering and ferroelectric polarization in multiferroic TbMn2O5 from first-principles,
  Phys. Rev. B 84, 024421 (2011).

  (3) Tay-Rong Chang*, Horng-Tay Jeng, Chen-Shiung Hsue, Electronic structure of quasi-one-dimensional ferrimagnetic insulator Ca3Co2O6,
  Computer Physics Communications 182, 93 (2011).

  2010

  (2) S.-J. Tang, Tay-Rong Chang, Chien-Chung Huang, Chang-Yeh Lee, Cheng-Maw Cheng, Ku-Ding Tsuei, H.-T. Jeng, and Chung-Yu Mou, Dispersive resonance bands within the space charge layer of metal-semiconductor junction,
  Phys. Rev. B 81, 245406 (2010).

  (1) S.-J. Tang, Chang-Yeh Lee, Chien-Chung Huang, Tay-Rong Chang, Cheng-Maw Cheng, Ku-Ding Tsuei, and H.-T. Jeng, Bilayer oscillation of subband effective masses in Pb/Ge(111) thin-film quantum wells,
  Appl. Phys. Lett. 96, 103106 (2010).
   

  B. Other Publications

  (4) 張泰榕, 拓樸材料與拓樸能帶理論, 物理雙月刊(39卷五期), 21-30 (2017).
  (3) 張泰榕, 披著狼皮的羊,固態系統中的電子—尋找馬約拉納費米子, 科學月刊2017. 9月號(573期).
  (2) 張泰榕, 曾郁欽, 諾貝爾物理獎-拓樸理論提供物質新觀點, 科學月刊2016. 12月號(564期).
  (1) 張泰榕, 鄭弘泰, 以第一原理理論計算探討多鐵材料TbMn2O5的電荷-軌域有序及鐵電極化, 物理雙月刊(卅一卷五期), 483 (2009).
 • Group memebr awards
  (3) 2021 Thi-Nga Do(postdoc):《AAPPS》Oral award 
  (2) 2021 田鴻儒(phd student):《理學院研究日:理學院學生研究成果展》The first place winner
  (1) 2021 田鴻儒(phd student):《張桐生學術文教基金會論文比賽》: Graduate level: The second place winner

  Academic awards
  (8) NCKU《Kwoh-ting Li Research Award》(2022)

  (7) The physical society of Taiwan《Outstanding Young Physicist Award》(2021)

  (6) Clarivate Analytics (Web of Science)《Highly Cited Researchers》(2022,2021,2020,2019)

  (5) NCKU《Teaching Excellence Award》(2021)

  (4) TCUS: Young scholars' innovative and development selection《Outstanding Award》(2019)

  (3) NCKU《Top Journal Award》(2022,2021,2020,2019)

  (2) NCTS 《Young Theorist Award》(2018)

  (1) MOST Young Scholar Fellowship《Columbus Program》(2018)

  Decline
  China: Young Thousand Talents Plan of China (2017)

  Chair of Workshop (Conference)
  The 23rd Asian Workshop on First-Principles Electronic Structure Calculations (ASIAN-23, 2022)

  International invited talks
  2022 Recent Progress in Graphene and Two-dimensional Materials Research Conference (RPGR) 2022
  2022 15th Asia Pacific Physics Conference (APPC15)
  2022 APS March Meeting 
  2019 APS March Meeting 
  2018 The 21st Asian Workshop on First-Principles Electronic Structure Calculations
  2018 Recent Developments in Chiral Matter and Topology
  2018 The 18th Taiwan-Japan-Korea symposium on strongly correlated electron systems (TJK18)
  2018 Annual Meeting of the Physical Society of Taiwan (AVS Taiwan Chapter)
  2017 Study of Matter at Extreme Conditions
  2017 Annual Meeting of the Physical Society of Taiwan (Superconductivity and strongly correlation)
  2016 Annual Meeting of the Physical Society of Taiwan (AVS Taiwan Chapter)
  2015 The 18th Asian Workshop on First-Principles Electronic Structure Calculations

  Guest Editor
  Crystals (special issue: Recent Advances in Novel Topological Materials (2018))