HOME/Faculty and Staff/Back

Distinguished ProfessorYi-Chun Chen

 • Position Distinguished Professor
  Name Yi-Chun Chen
  Ext 06-2757575,65263
  E-mail ycchen93@mail.ncku.edu.tw
  Website
  Go to link
 • Research Fields:
  Condensed matter physics, scanning probe microscopy, complex oxides, nano materials

  Lab. Website:
  https://spmlaboratory.wixsite.com/spml
 • Experience
  2013-        Professor, Department of Physics, National Cheng Kung University
  2008-2013 Associate Professor, Department of Physics, National Cheng Kung University
  2004-2008 Assistant Professor, Department of Physics, National Cheng Kung University
  2003-2004 Postdoctor, Institute of Physics, Academia Sinica

  Education
  2003 Ph. D. in Department of Physics, National Taiwan Normal University
 • Publication list (2005-present)
  1. Yi-De Liou, Sheng-Zhu Ho, Wen-Yen Tzeng, Yu-Chen Liu, Ping-Chun Wu, Junding Zheng, Rong Huang, Chun-Gang Duan, Chang-Yang Kuo, Chih-Wei Luo, Yi-Chun Chen, and Jan-Chi Yang*, 2020, “Extremely Fast Optical and Nonvolatile Control of Mixed-Phase Multiferroic BiFeO3 via Instantaneous Strain Perturbation”,  Adv. Mater. 33 2007264 (2020).
  2. D. L. Ko, M. F. Tsai, J. W. Chen, P. W. Shao, Y. Z. Tan, J. J. Wang, S. Z. Ho, Y. H. Lai, Y. L. Chueh, Y. C. Chen, D. P. Tsai, L.-Q. Chen, and Y. H. Chu*, 2020, “Mechanically controllable nonlinear dielectrics”, Science Advances 6, eaaz3180.
  3. M. Yen, Y.-H. Lai, C.-L. Zhang, H.-Y. Cheng, Y.-T. Hsieh, J.-W. Chen, Y.-C. Chen, L. Chang, N.-T. Tsou, J.-Y. Li, Y.-H. Chu*, 2020, “Giant Resistivity Change of Transparent ZnO/Muscovite Heteroepitaxy”, ACS applied materials & interfaces, 12(19), 21818-21826.  
  4. Yuan-Chih Wu, Shang Zhu Ho, Yu Chen Liu, Yi-De Liou, Wen-Yan Liu, Shih-Wen Huang, Jie Jiang, Yi-Chun Chen, and Jan-Chi Yang*, 2020, “Room Temperature Multiferroic PZTFT Thin Films”, ACS Appl. Electron. Mater. 2, 19–2
  5. Y.D. Liou, Y.Y. Chiu, R.T. Hart, C.Y. Kuo, Y.L. Huang, Y.C. Wu, R.V. Chopdekar, H.J. Liu, A. Tanaka, C.T. Chen, C.F. Chang, L.H. Tjeng, Y. Cao, V. Nagarajan, Y.H. Chu, Y.C. Chen*, and J.C. Yang*, 2019, “Deterministic optical control of room temperature multiferroicity in BiFeO3 thin films”, Nature Materials 18, 580-587.
  6. Meng-Fu Tsai, Jie Jiang, Pao-Wen Shao, Yu-Hong Lai, Jhih-Wei Chen, Sheng-Zhu Ho, Yi-Chun Chen, Din-Ping Tsai, and Ying-Hao Chu*, 2019, “Oxide Heteroepitaxy-Based Flexible Ferroelectric Transistor”,  ACS Appl. Mater. Interfaces 11, 25882−25890.
  7. Ping-Chun Wu, Rong Huang, Ying-Hui Hsieh, Bo Wang, Min Yen, Sheng-Zhu Ho, Akihito Kumamoto, Chaorong Zhong, Haili Song, Yi-Chun Chen, Long-Qing Chen, Chun-Gang Duan, Yuichi Ikuhara, and Ying-Hao Chu*, 2019, "Electrical polarization induced by atomically engineered compositional gradient in complex oxide solid solution", NPG Asia Materials 11, 1
  8. D. Yi*, P. Yu*, Y.C. Chen, H.H. Lee, Q. He, Y.H. Chu, and R. Ramesh, 2019, “Tailoring Magnetoelectric Coupling in BiFeO3/La0.7Sr0.3MnO3 Heterostructure through the Interface Engineering”, Advanced Materials 31, 1806335.
  9. Jan-Chi Yang, Yi-De Liou, Wen-Yen Tzeng, Heng-Jui Liu, Yao-Wen Chang, Ping-Hua Xiang, Zaoli Zhang, Chun-Gang Duan, Chih-Wei Luo, Yi-Chun Chen, and Ying-Hao Chu*, 2018, “Ultrafast Giant Photostriction of Epitaxial Strontium Iridate Film with Superior Endurance”, Nano Letters 18, 7742-7748.
  10. J. W. Chen, S. T. Lo, S. C. Ho, S. S. Wong, T. H. Y. Vu, X. Q. Zhang, Y. D. Liu, Y. Y. Chiou, Y. X. Chen, J. C. Yang, Y. C. Chen, Y. H. Chu, Y. H. Lee, C. J. Chung, T. M. Chen, C. H. Chen*, and C. L. Wu*, 2018, "A Gate-free Monolayer WSe2 p-n Diode", Nature Commun. 9, 3143.
  11. Yen-Chin Huang, Yi-De Liou, Heng-Jui Liu, Hsin-Hua Lee, Yi-Chun Chen*, and Ying-Hao Chu, 2017, “Magnetic-coupled phase anomaly in mixed-phase BiFeO3 thin films”, APL Materials 5, 086112.
  12. Jie Jiang, Yugandhar Bitla, Chun-Wei Huang, Thi Hien Do, Heng-Jui Liu, Ying-Hui Hsieh, Chun-Hao Ma, Chi-Yuan Jang, Yu-Hong Lai, Po-Wen Chiu, Wen-Wei Wu, Yi-Chun Chen, Yi-Chun Zhou, and Ying-Hao Chu*, 2017, “Flexible ferroelectric element based on van der Waals heteroepitaxy”, Science Advances 3, e1700121.
  13. Tahta Amrillah, Yugandhar Bitla, Kwangwoo Shin, Tiannan Yang, Ying-Hui Hsieh, Yu-You Chiou, Heng-Jui Liu, Thi Hien Do, Dong Su, Yi-Chun Chen, Shien-Uang Jen, Long-Qing Chen, Kee Hoon Kim, Jenh-Yih Juang, and Ying-Hao Chu*, 2017, “Flexible Multiferroic Bulk Heterojunction with Giant Magnetoelectric Coupling via van der Waals Epitaxy”, ACS Nano 11, 6122-6130.
  14. Heng-Jui Liu, Chih-Kuo Wang, Dong Su, Tahta Amrillah, Ying-Hui Hsieh, Kun-Hong Wu, Yi-Chun Chen, Jenh-Yih Juang, Lukas M. Eng, Shien-Uang Jen, and Ying-Hao Chu*, 2017, “Flexible Heteroepitaxy of CoFe2O4/Muscovite Bimorph with Large Magnetostriction”, ACS Applied Materials & Interfaces 9, 7297-7304.
  15. Chien Nguyen Van, Thi Hien Do, Jhih-Wei Chen, Wen-Yen Tzeng, Kai-An Tsai, Haili Song, Heng-Jui Liu, Yan-Cheng Lin, Yi-Chun Chen, Chung-Lin Wu, Chih-Wei Luo, Wu-Ching Chou, Rong Huang, Yung-Jung Hsu and Ying-Hao Chu*, 2017, “WO3 mesocrystal-assisted photoelectrochemical activity of BiVO4”, NPG Asia Materials 9, e357.
  16. Wen-Shuo Kuo*, Hua-Han Chen, Shih-Yao Chen, Chia-Yuan Chang, Pei-Chi Chen, Yung-I Hou, Yu-Ting Shao, Hui-Fang Kao, Chih-Li Li lian Hsu, Yi-Chun Chen, Shean-Jen Chen, Shang-Rung Wu*, Jiu-Yao Wan*, 2017, “Graphene quantum dots with nitrogen-doped content dependence for highly efficient dual-modality photodynamic antimicrobial therapy and bioimaging”, Biomaterials 120, 185-194.
  17. Ping-Chun Wu, Ping-Fan Chen, Thi Hien Do, Ying-Hui Hsieh, Chun-Hao Ma, Thai Duy Ha, Kun-Hong Wu, Yu-Jia Wang, Hao-Bo Li, Yi-Chun Chen, Jenh-Yih Juang, Pu Yu, Lukas M. Eng, Chun-Fu Chang, Po-Wen Chiu, Liu Hao Tjeng, and Ying-Hao Chu*, 2016, “Heteroepitaxy of Fe3O4/Muscovite: A New Perspective for Flexible Spintronics”, ACS Applied Materials & Interfaces 8, 33794-33801.
  18. Wen-Shuo Kuo*, Chia-Yuan Chang, Hua-Han Chen, Chih-Li Lilian Hsu, Jiu-Yao Wang, Hui-Fang Kao, Lawrence Chao-Shan Chou, Yi-Chun Chen, Shean-Jen Chen, Wen-Tsan Chang, Shih-Wen Tseng, Ping-Ching Wu*, and Ying-Chih Pu*, 2016, “Two-Photon Photoexcited Photodynamic Therapy and Contrast Agent with Antimicrobial Graphene Quantum Dots”, ACS Applied Materials & Interfaces 8, 30467-30474.
  19. Jhih-Wei Chen, Hao-Chun Huang, Domenica Convertino, Camilla Coletti, Lo-Yueh Chang, Hung-Wei Shiu, Cheng-Maw Cheng, Ming-Fa Lin, Stefan Heun, Forest Shih-Sen Chien, Yi-Chun Chen, Chia-Hao Chen*, and Chung-Lin Wu*, 2016, “Efficient n-type doping in epitaxial graphene through strong lateral orbital hybridization of Ti adsorbate”, CARBON 109, 300-305.
  20. Ying-Hui Hsieh, Fei Xue, Tiannan Yang, Heng-Jui Liu, Yuanmin Zhu, Yi-Chun Chen, Qian Zhan, Chun-Gang Duan, Long-Qing Chen, Qing He, and Ying-Hao Chu*, 2016, “Permanent ferroelectric retention of BiFeO3 mesocrystal”, Nature Communications 7, 13199.
  21. Le Thi Quynh, Chien Nguyen Van, Yugandhar Bitla, Jhih-Wei Chen, Thi Hien Do, Wen-Yen Tzeng, Sheng-Chieh Liao, Kai-An Tsai, Yi-Chun Chen, Chun-Lin Wu, Chih-Huang Lai, Chih-Wei Luo, Yung-Jung Hsu, and Ying-Hao Chu*, 2016, “Self-Assembled BiFeO3-epsilon-Fe2O3 Vertical Heteroepitaxy for Visible Light Photoelectrochemistry”, Advanced Energy Materials 6, 1600686.
  22. Shu-Ju Tsai, Chiang-Lun Wang, Hung-Chun Lee, Chun-Yeh Lin, Jhih-Wei Chen, Hong-Wei Shiu, Lo-Yueh Chang, Han-Ting Hsueh, Hung-Ying Chen, Jyun-Yu Tsai, Ying-Hsin Lu, Ting-Chang Chang, Li-Wei Tu, Hsisheng Teng, Yi-Chun Chen, Chia-Hao Chen, Chung-Lin Wu*, 2016, “Approaching Defect-free Amorphous Silicon Nitride by Plasma-assisted Atomic Beam Deposition for High Performance Gate Dielectric”, Scientific Reports 6, 28326.
  23. Thi Hien Do, Chien Nguyen Van, Kai-An Tsai, Le Thi Quynh, Jhih-Wei Chen, Yan-Cheng Lin, Yi-Chun Chen, Wu-Ching Chou, Chun-Lin Wu, Yung-Jung Hsu, and Ying-Hao Chu*, 2016, “Superior photoelectrochemical activity of self-assembled NiWO4-WO3 heteroepitaxy”, Nano Energy 23, 153-160.
  24. Vandrangi Suresh, Jheng-Cyuan Lin, Heng-Jui Liu, Zaoli Zhang, Ping-Chih Chiang, Yu-Ching Hsun, Yi-Chun Chen, Jiunn-Yuan Lin, and Ying-Hao Chu*, 2016, “Crossover between superconductivity and magnetism in SrRuO3 mesocrystal embedded YBa2Cu3O7−x heterostructures”, Nanoscale 8, 18454-18460.
  25. Wen-Shuo Kuo*, Chih-Li Lilian Hsu, Hua-Han Chen, Chia-Yuan Chang, Hui-Fang Kao, Lawrence Chao-Shan Chou, Yi-Chun Chen, Shean-Jen Chen, Wen-Tsan Chang, Shih-Wen Tseng, Jiu-Yao Wang*, and Ying-Chih Pu, 2016, “Graphene quantum dots conjugated with polymers for two-photon properties under two-photon excitation”, Nanoscale 8, 16874-16880.
  26. Yen-Lin Huang, Wei Sea Chang, Chien Nguyen Van, Heng-Jui Liu, Kai-An Tsai, Jhih-Wei Chen, Ho-Hung Kuo, Wen-Yen Tzeng, Yi-Chun Chen, Chung-Lin Wu, Chih-Wei Luo, Yung-Jung Hsu and Ying-Hao Chu*, 2016, “Tunable photoelectrochemical performance of Au/BiFeO3 heterostructure”, Nanoscale 8, 15795-15801.
  27. Y. Tung, Y. F. Chiang, C. W. Chong, Z. X. Deng, Y. C. Chen, J. C. A. Huang, C.-M. Cheng, T.-W. Pi, K.-D. Tsuei, Z. Li, and H. Qiu, 2016, “Growth and characterization of molecular beam epitaxy-grown Bi2Te3−xSex topological insulator alloys”, J. Appl. Phys. 119, 055303.
  28. Chun-Cheng Lina, Cheng-Shong Hong, Chih-Yu Huang, Yi-Chun Chen, and Sheng-Yuan Chu*, 2016, “Communication—Effects of DC-Bias Voltage on Piezoelectric and Dielectric Properties of Li-Doped ZnO Thin Film”, ECS Journal of Solid State Science and Technology 5, N40-N42.
  29. Wen-I Liang, Chun-Yen Peng, Rong Huang, Wei-Cheng Kuo, Yen-Chin Huang, Carolina Adamo, Yi-Chun Chen, Li Chang, Jenh-Yih Juang, Darrel G. Schlomg, and Ying-Hao Chu*, 2016, “Epitaxial integration of a nanoscale BiFeO3 phase boundary with silicon”, Nanoscale 8, 1322-1326.
  30. Pin-Hung Chen, Sean Wu*, Yi-Chun Chen, Jow-Lay Huang, Ding-Fwu Lii, and Zhi-Xun Lin, 2015, “Microstructure and piezoelectric properties of c-axis ScAlN films on the Y-128° LiNbO3 substrate”, Surface & Coatings Technology 284, 129-132.
  31. Suresh K. Vandrangi, Jan-Chi Yang, Yuan-Min Zhu, Yi-Ying Chin, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Qian Zhan, Qing He, Yi-Chun Chen, and Ying-Hao Chu*, 2015, “Enhanced Magnetocaloric Effect Driven by Interfacial Magnetic Coupling in Self-Assembled Mn3O4–La0.7Sr0.3MnO3 Nanocomposites” ACS Applied Materials & Interfaces 7, 26504-26511.
  32. Heng-Jui Liu, Yu-Hao Du, Peng Gao, Yen-Chin Huang, Hsiao-Wen Chen, Yi-Chun Chen, Hsiang-Lin Liu,Qing He, Yuichi Ikuhara, and Ying-Hao Chu*, 2015, “Tetragonal BiFeO3 on yttria-stabilized zirconia”, APL Mater. 3, 116104.
  33. Chien Nguyen Van, Wei Sea Chang, Jhih-Wei Chen, Kai-An Tsai, Wen-Yen Tzeng, Yan-Cheng Lin, Ho-Hung Kuo, Heng-Jui Liu, Kao-Der Chang, Wu-Ching Chou, Chung-Lin Wu, Yi-Chun Chen, Chih-Wei Luo, Yung-Jung Hsu, and Ying-Hao Chu*, 2015, “Heteroepitaxial approach to explore charge dynamics across Au/BiVO4 interface for photoactivity enhancement”, Nano Energy 15, 625-6
  34. Cheng-En Cheng, Heng-Jui Liu, Franco Dinelli, Yi-Chun Chen, Chen-Shiung Chang, Forest Shih-Sen Chien*, and Ying-Hao Chu, 2015, "Revealing the Flexoelectricity in the Mixed-phase Regions of Epitaxial BiFeO3 Thin Films", Scientific Reports 5, 8091.
  35. Yen-Chin Huang, Yunya Liu, Yi-Tsu Lin, Heng-Jui Liu, Qing He, Jiangyu Li, Yi-Chun Chen*, and Ying-Hao Chu, 2014, "Giant Enhancement of Ferroelectric Retention in BiFeO3 Mixed-Phase Boundary", Advanced Materials 26, 6335–6340.
  36. Chiang-Lun Wang, Shu-Ju Tsai, Jhih-Wei Chen, Hong-Wei Shiu, Lo-Yueh Chang, Kai-Hsiang Lin, Hsu-Cheng Hsu, Yi-Chun Chen, Chia-Hao Chen and Chung-Lin Wu*, 2014, "Imaging and Characterization of Piezoelectric Potential in a Single Bent ZnO Microwire", Applied Physics Letters 105,123115.
  37. Vu Thanh Tra, Jan-Chi Yang, Ying-Hui Hsieh, Jiunn-Yuan Lin, Yi-Chun Chen, and Ying-Hao Chu*, 2014, "Controllable electrical conduction at complex oxide interfaces.", Physica Status Solidi (RRL) , 8(6), 478-500.
  38. Wei Jin Hu, Deng-Ming Juo, Lu You, Junling Wang, Yi-Chun Chen, Ying-Hao Chu, and Tom Wu*, 2014, “Universal Ferroelectric Switching Dynamics of Vinylidene Fluoride-trifluoroethylene Copolymer Films”, Scientific Reports 4, 4772.
  39. Ying-Hui Hsieh, Evgheni Strelcov, Jia-Ming Liou, Chia-Ying Shen, Yi-Chun Chen, Sergei V. Kalinin, and Ying-Hao Chu*, 2013, "Electrical Modulation of the Local Conduction at Oxide Tubular Interfaces”, ACS Nano 7, 8627-8633.
  40. Di Yi, Jian Liu, Satoshi Okamoto, Suresha Jagannatha, Yi-Chun Chen, Pu Yu, Ying-Hao Chu, Elke Arenholz, and R. Ramesh*, 2013, “Tuning the Competition between Ferromagnetism and Antiferromagnetism in a Half-Doped Manganite through Magnetoelectric Coupling”, Physical Review Letters 111, 127601.
  41. Vu Thanh Tra, Jhih-Wei Chen, Po-Cheng Huang, Bo-Chao Huang, Ye Cao, Chao-Hui Yeh, Heng-Jui Liu, Eugene A. Eliseev, Anna N. Morozovska, Jiunn-Yuan Lin*, Yi-Chun Chen, Ming-Wen Chu, Po-Wen Chiu, Ya-Ping Chiu, Long-Qing Chen, Chung-Lin Wu, and Ying-Hao Chu, 2013, “Ferroelectric Control of the Conduction at the LaAlO3/SrTiO3 Heterointerface”, Advanced Materials 25, 3357-3364.
  42. H. Chou*, K. C. Liu, C. T. Wu, C. P. Wu, M. Bohra, A. Pyatakov, Y. C. Chen, C. C. Yu, and S. J. Sun, 2013, “The ferroelectricity of Bi0.9Pb0.1FeO3 films grown on atomic flat SrRuO3/SrTiO3 substrates”, Journal of Applied Physics 113, 17D914.
  43. Chun-Cheng Lin, Chia-Chiang Chang, Chin-Jyi Wu, Zong-Liang Tseng, Jian-Fu Tang, Sheng-Yuan Chu*, Yi-Chun Chen, and Xiaoding Qi, 2013, “In-situ Post-Annealing Technique for Improving Piezoelectricity and Ferroelectricity of Li-doped ZnO Thin Films Prepared by Radio Frequency Magnetron Sputtering System”, Appl. Phys. Lett. 102, 102107.
  44. Jhih-Wei Chen, Chiang-Lun Wang, Hung Wei Shiu, Chi-Yuan Lin, Chen-Shiung Chang, Forest Shih-Sen Chien, Chia-Hao Chen, Yi-Chun Chen, and Chung-Lin Wu, 2012, “Graphene On Au-Coated SiOx Substrate: Its Core-Level Photoelectron Microspectroscopy Study”, Appl. Phys. Express 5, 085101. (SCI)
  45. Yi-Chun Chen*, Cheng-Hung Ko, Yen-Chin Huang, Jan-Chi Yang, and Ying-Hao Chu, 2012, “Domain Relaxation Dynamics in Epitaxial BiFeO3 Films: Role of Surface Charges”, Journal of Applied Physics 112, 052017. (SCI)
  46. Heng-Jui Liu, Long-Yi Chen, Qing He, Chen-Wei Liang, Yu-Ze Chen, Yung-Shun Chien, Ying-Hui Hsieh, Su-Jien Lin, Elke Arenholz, Chih-Wei Luo, Yu-Lun Chueh, Yi-Chun Chen, and Ying-Hao Chu*, 2012, “Epitaxial Photostriction-Magnetostriction Coupled Self-Assembled Nanostructures”, ACS Nano 6, 6952-6959. (SCI)
  47. Ying-Hui Hsieh, Jia-Ming Liou, Bo-Chao Huang, Chen-Wei Liang, Qing He, Qian Zhan, Ya-Ping Chiu, Yi-Chun Chen, Ying-Hao Chu*, 2012, “Local Conduction at the BiFeO3-CoFe2O4 Tubular Oxide Interface”, Advanced Materials 24, 4564-4568. (SCI)
  48. Yi-Chun Chen,* Qing He, Feng-Nan Chu, Yen-Chin Huang, Jhih-Wei Chen, Wen-I Liang, Rama K. Vasudevan, Valanoor Nagarajan, Elke Arenholz, Sergei V. Kalinin, and Ying-Hao Chu, 2012, “Electrical Control of Multiferroic Orderings in Mixed-Phase BiFeO3 Films”, Advanced Materials 24, 3070-3075. (SCI)
  49. Y. Y. Liu, R. K. Vasudevan, K. Pan, S. H. Xie, W.-I. Liang, A. Kumar, S. Jesse, Y.-C. Chen, Y.-H. Chu, V. Nagarajan, S. V. Kalinin and J. Y. Li*, 2012, “Controlling Magnetoelectric Coupling by Nanoscale Phase Transformation in Strain Engineered Bismuth Ferrite”, Nanoscale 4, 3175-3183. (SCI)
  50. B. C. Huang, Y. T. Chen, Y. P. Chiu*, Y. C. Huang, J. C. Yang, Y. C. Chen, and Y. H. Chu, 2012, “Direct Observation of Ferroelectric Polarization-Modulated Band Bending at Oxide Interfaces”, Appl. Phys. Lett. 100, 122903. (SCI)
  51. Heng-Jui Liu, Chen-Wei Liang, Wen-I Liang, Hsiang-Jung Chen, Jan-Chi Yang, Chun-Yen Peng, Guang-Fu Wang, Feng-Nan Chu, Yi-Chun Chen, Hsin-Yi Lee, Li Chang, Su-Jien Lin, and Ying-Hao Chu*, 2012, “Strain-Driven Phase Boundaries in BiFeO3 Thin Films Studied by Atomic Force Microscopy and X-ray Diffraction”, Phys. Rev. B 85, 014104. (SCI)
  52. Rama K. Vasudevan, Yunya Liu, Jiangyu Li, Wen-I Liang,  Amit Kumar, Stephen Jesse, Yi-Chun Chen, Ying-Hao Chu, Valanoor Nagarajan, and Sergei V. Kalinin*, 2011, “Nanoscale Control of Phase Variants in Strain-Engineered BiFeO3”, Nano Letters 11, 3346-3354. (SCI)
  53. Yi-Chun Chen*, Guang-Fu Wang, Hsiang-Hua Tai, Jhih-Wei Chen, Yen-Chin Huang, Jan-Chi Yang and Ying-Hao Chu, 2011, "Non-volatile domain nucleation and growth in multiferroic BiFeO3 films", Nanotechnology 22, 204030. (SCI)
  54. Ya-Ping Chiu*, Yu-Ting Chen, Bo-Chao Huang, Min-Chuan Shih, Jan-Chi Yang, Qing He, Chen-Wei Liang, Jan Seidel, Yi-Chun Chen, Ramamoorthy Ramesh, and Ying-Hao Chu, 2011, “Atomic-Scale Evolution of local electronic structure across multiferroic domain walls”, Advanced Materials 23, 1530-1534. (SCI)
  55. Rama K. Vasudevan, Yi-Chun Chen,  Hsiang-Hua Tai, Nina Balke, Pingping Wu, Saswata Bhattacharya, L. Q. Chen, Ying-Hao Chu, I-Nan Lin, Sergei V. Kalinin, and Valanoor Nagarajan*, 2011, "Exploring topological defects in epitaxial BiFeO3 thin films", ACS Nano 5, 879-887. (SCI)
  56. Chung-Lin Wu*, Pei-Wei Lee, Yi-Chun Chen, Lo Yueh Chang, Chia-Hao Chen, Chen-Wei Liang, Pu Yu, Qing He, R. Ramesh, and Ying-Hao Chu, 2011, "Direct spectroscopic evidence of charge reversal at Pb(Zr0.2Ti0.8)O3/La0.7Sr0.3MnO3 heterointerface", Phys. Rev. B 83, 020103(R). (SCI)
  57. Hsiang-Lin Liu*, Hung-Chung Hsueh*, I-Nan Lin, Ming-Ti Yang, Wei-Chung Lee, Yi-Chun Chen, Chia-Ta Chia and Hsiu-Fung Cheng, 2011, “The dielectric properties of La(Mg(0.5)Ti(0.5))O(3) ceramics studied by Raman-scattering, infrared reflectivity spectroscopy, and first-principles calculations”, Journal of Physics-Condensed Matter, 23, 225901. (SCI)
  58. Xiaoding Qi*, Wen-Chih Chang, Jui-Chao Kuo, In-Gann Chen, Yi-Chun Chen, Cheng-Hung Ko, and Jung-Chun-Andrew Huang, 2010, “Growth and characterisation of multiferroic BiFeO3 films with fully saturated ferroelectric hysteresis loops and large remanent polarisations”, J. Eur. Ceram. Soc., 30, 283-287. (SCI)
  59. Yi-Chun Chen*, Qi-Rui Lin, and Ying-Hao Chu, 2009, “Domain growth dynamics in single-domain-like BiFeO3 thin films”, Appl. Phys. Lett. 103, 122908. (SCI)
  60. Xiaoding Qi*, Po-Chou Tsai, Yi-Chun Chen, Qi-Rui Lin, Jung-Chun-Andrew Huang, Wen-Chih Chang, In-Gann Chen, 2009, "Optimal growth windows of multiferroic BiFeO3 films and characteristics of ferroelectric domain structures", Thin Solid Films, 517, 5862. (SCI)
  61. Yi-Chun Chen*, Tsung-Hsuan Hong, Zhen-Xi Jiang, and Qi-Rui Lin, 2008, “Study on multiferroic properties in Ni80Fe20/BaTiO3 bilayer films”, J. Appl. Phys. 103, 07E305. (SCI)
  62. Chi-Shiung Hsi, Yi-Chun Chen*, Heli Jantunen, Min-Je Wu, Tzu-Chin Lin, 2008, “Barium titanate based dielectric sintered with a two-stage process”, J. Eur. Ceram. Soc., 28, 2581-2588. (SCI)
  63. Xiaoding Qi*, Po-Chou Tsai, Yi-Chun Chen, Cheng-Hung Ko, JCA Huang, and In-Gann Chen, 2008, “Ferroelectric properties and dielectric responses of multiferroic BiFeO3 films grown by RF magnetron sputtering”, J. Phys. D-Appl. Phys. 41, 232001 (SCI)
  64. P. T. Joseph, N. H. Tai, Y. C. Chen, H. F. Cheng*, and I. N. Lin, 2008, “Transparent ultrananocrystalline diamond films on quartz substrate”, Diamond and Related Materials 17, 476. (SCI)
  65. Yi-Chun Chen*, Tsung-Hsuan Hong., Hsiu-Fung Cheng, Chi-Ben Chang, Keh-Chyang Leou and I-Nan Lin, 2007, “Milling effect on the microwave properties of Ba2Ti9O20 investigated by EMP technique” , J. Eur. Ceram. Soc. 27, 3069-3073. (SCI)
  66. Y. C. Chen*, D. S. Hong, Y. D. Yao, S. F. Lee, H. P. Ji, and C. Yu, 2007, “Ferromagnetic resonance study of thickness-dependent magnetization precession in Ni80Fe20 films”, J. Appl. Phys. 101, 09C104. (SCI)
  67. Y. C. Chen, Y. D. Yao, S. F. Lee, Y. A. Lin, D. C. Chen, and Y. Liou, 2006, “Current detection of vortex motion in patterned S-shape wires with constrictions”, J. Appl. Phys. 99, 08G306.
  68. L. W. Chu, G. H. Hsiue, I. N. Lin, Y. C. Chen, 2006, “Novel reaction mechanism for the synthesis of BaTi9O20 materials prepared from nano-sized oxides”, NANOTECHNOLOGY 17 (1): 185-191.
  69. Hsiu-Fung Cheng, Yi-Chun Chen, and I-Nan Lin, 2006, “Evanescent Microwave Probe Study on Dielectric Properties of Materials”, J. European Ceram. Soc. 26 (10-11): 1801-1805.
  70. Joseph, P. T, K. C. Lin, I. N. Lin, Yi-Chun Chen, Y. D. Yao, and Hsiu Fung Cheng*, 2006, “Effect of Addition of Sol-Gel Prepared BBS-Glass on The Microwave Dielectric Properties of Ba(Sm, Nd) TiO3 for LTCC Technology”, Ferroelectrics 332, 123-130.
  71. Y. C. Chen, Y. D. Yao, S. F. Lee, Y. Liou, J. L. Tsai, and Y. A. Lin, 2005, “Quantitative Analysis of Magnetization Reversal in Submicron S-Patterned Structures with Narrow junctions by Magnetic Force Microscopy” ”, Appl. Phys. Lett. 86, 053111.
  72. Y. C. Chen, Y. A. Lin, D. C. Chen, Y. D. Yao, S. F. Lee, and Y. Liou, 2005, “Current-assisted magnetization switching in submicron permalloy S-shape wires with narrow junctions”, J. Appl. Phys. 97, 10J703.
  73. Yi-Chun Chen, You-Ming Tsau, Yun-Shuo Hsieh, Hsiu-Fung Cheng, and I-Nan Lin, 2005, “Fabrication of Carbon Nanotubes on Ni-cap Electron Emitters by Using Prenucleation Technique”, Diamond and Related Materials 14, 758-762.
  74. Joseph, P. T, Yi-Chun Chen, Yin-Hao Chu, Hsiu Fung Cheng, and I-Nan Lin, 2005, “Microwave properties of BST and BST/BMT thin films grown on sapphire substrate by evanescent microwave probe”, Integrated Ferroelectrics 77, 45-50.

 •