HOME/Faculty and Staff/Back

Committees of department*

 • Position Committees of department
  Name *
  Responsibilities
  Faculty Evaluation
  Kuang Yao Lo, Jung-Chun Huang, Chin Shan Lue, Yueh-Nan Chen, Yi-Chun Chen, Tse-Ming Chen, Rue-Ron Hsu, Chopin Soo, Chuan-Hung Chen, Shu-Chiuan Chang, Shu-Chun Chu, Chung-Lin Wu, Yeong-Cherng Liang, Alfred Bing-Chih Chen, Su-Long Nyeo
  Academic
  Kuang Yao Lo, Tse-Ming Chen, Chin Shan Lue, Yueh-Nan Chen, Chopin Soo, Yeong-Cherng Liang, Jan-Chi Yang
  Hiring
  Kuang Yao Lo, Tse-Ming Chen, Chin Shan Lue, Yueh-Nan Chen, Chopin Soo, Yeong-Cherng Liang, Jan-Chi Yang
  Space Allocation
  Kuang Yao Lo, Alfred Bing-Chih Chen, Chin Shan Lue, Chuan-Hung Chen, Shu-Chiuan Chang, Chung-Lin Wu, Pei-Chen Kuan
  Budget Auditing
  Kuang Yao Lo, Yueh-Nan Chen, Yi-Chun Chen, Tse-Ming Chen, Chopin Soo, Chuan-Hung Chen, Alfred Bing-Chih Chen
  Curriculum
  Kuang Yao Lo, Yi-Chun Chen, Chopin Soo, Shu-Chiuan Chang, Shu-Chun Chu, Yeong-Cherng Liang, Jan-Chi Yang
  Computing & Network
  Ming-Hao Liu, Hwei-Jang Yo, Yi Yang, Tay-Rong Chang, Kwan-Lok Li
  General Physics Panel
  Kuang Yao Lo, Yi Yang, Yi-Chun Chen, Chung-Hsien Chou, Shing-Long Tyan, Chien-Lung Huang, Paul-Antoine Moreau
  Admisson
  Shu-Chun Chu, Yi Yang, Tay-Rong Chang, Ming-Hao Liu, Pei-Chen Kuan, Ching-Hao Chang, Chien-Lung Huang
  Library
  Hwei-Jang Yo, Su-Long Nyeo, Chung-Hsien Chou, Shun-Pei Miao, Kwan-Lok Li
  High School Outreach
  Shu-Chun Chu
  Student Affairs Meeting Advisor Representative
  Shu-Chiuan Chang